Za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa