Sprawozdania

Fundacja Medor Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt 95-100 Zgierz ul. Urocza 9

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 19.01 2005 r. nr 0000226639

nr Regonu 473303346

Prezes Zarządu Elżbieta Andrzejewska

95-100 Zgierz ul. Witkacego 25/11

Członek Zarządu Dagmara Andrzejewska

95-100 Zgierz ul. Witkacego 25/11

Cele statutowe fundacji:

 

1. Utrzymanie i rozwój schroniska dla bezdomnych zwierząt

2.Upowrzechnianie wiedzy i działań na rzecz i i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt

3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną środowiska a w szczególności ochroną zwierząt

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska w tym ochrony zwierząt

5. Przeciwstawianie się oraz zapobieganie szkodliwym działaniom w odniesieniu się do zwierząt

6. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W roku 2009 fundacja prowadzona była na zasadzie wolontariatu zatrudnialiśmy 1 osobę na ¾ etatu i 2 osoby na umowne zlecenie. Przeprowadziliśmy remont kapitalny budynku i dobudowaliśmy kolejne boksy. Wszystkie zostały skanalizowane. Schronisko utrzymywaliśmy wyłącznie z darowizn,nie otrzymywaliśmy dotacji. Przeprowadziliśmy dwukrotnie akcję sterylizacji dzikich kotów. Prowadzimy edukację humanitarną skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół woj. łódzkiego. Spotkania odbywają się w siedzibie fundacji do której dzieci są dowożone autokarami.

Prelekcje trwają ok. 3 h. Mają na celu właściwe i humanitarne odnoszenie się do zwierząt powiązane są z karmieniem zwierząt i spacerami po pobliskim lesie.

Nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt ,które umożliwiają zagraniczną adopcję psów i kotów.

Fundacja nie otrzymywała spadków,zapisów, darowizn

2. Środki uzyskane z budżetu gminy na realizację odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych

3. Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej

4. Odpisy 5 Uchwał Zarządu Fundacji

5. Źródła finansowania działalności

darowizny 84.565,92 zł

wpływy instytucji 209.017,50 zł

1% podatku 145.306,36 zł

6. Koszty realizacji celów statutowych 134.715,91 zł

koszty administracyjne – 74.004,35

koszty działalności gospodarczej 0 zł

pozostałe koszty 553 zł

a- umowa o pracę 1 pracownik gospodarczy

b- łączne wynagrodzenie z tytułu umowy za rok 2009 – 33.660 zł

c - brak wynagrodzeń dla zarządu

d – wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych w 2009 r. - 6.924,00 zł

f- nie tworzono lokat

g- nie posiadano obligacji itp.

h – nie nabyto nieruchomości

i- nabyto środki trwałe notebook o wartości 3050,91 zł i kocioł do gotowania jedzenia 13.000 zł

j – aktywna 483.692,38 zł

- pasywna 483.692,38 zł w tym zobowiązania- 16.304,34 zł

Wykonano zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami dla Gminy Miasto Zgierz kwota uzyskanego przychodu z wpływów 209.017,00 zł

Fundacja złożyła wymagane deklaracje Pit- 4 R z tytułu pobranych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2009 do 28.02.2010 roku Pit- 8 z tytułu uzyskanego dochodu w r.2009 do 31.03.2010 r. i comiesięczne deklaracje ZUS.

W roku 2009 nie przeprowadzono została kontrola.