Statut

STATUT FUNDACJI "MEDOR"

(tekst jednolity z dnia 1marca 2018 roku)

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą ,,MEDOR", zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Elżbietę Andrzejewską i Grażynę Elżbietę Maciak zwane dalej "Fundatorami" aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Szymańska w Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy ul. Długiej 29 z dnia 5 kwietnia 2004 r. Repetytorium A 2120/2004 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. z 2016 r.. poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą fundacji jest m. Zgierz.

§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może prowadzić

działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4

Znakiem fundacji jest znak słowo - graficzny zawarty w załączniku nr 1 do statutu.

Rozdział Il

Cele Fundacji

§5

I. Ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego .

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

3. Ograniczanie nadpopulacji zwierząt

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie środowiska w tym ochrony zwierząt

5. Przeciwstawianie się oraz zapobieganie szkodliwym działaniom w odniesieniu do zwierząt

§6

Fundacja realizuje swoje cele określone w § 6 w szczególności przez:

1. Nieodplatna działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) prowadzenie schronisk dla zwierząt (PKD 96.09. Z)

b) prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt (PKD 75.00. Z)

c) popularyzacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ograniczanie tego zjawiska (PKD 94. 99.2)

2. Odplatna działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) prowadzenie schroniska dla zwierząt (PKD 96. 09.2)

b) prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt (PKD 75.00. Z)

Rozdział lll

Majątek i dochody Fundacji

§7

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji jest kwota pieniężna w wysokości 1500 ( jeden tysiąc pięćset zł) pochodzące od fundatorów
Kwotę 1000 zł (jeden tysiąc) przeznacza się na działalność gospodarczą.

§8

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

Darowizn

Subwencji osób prawnych

Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§9

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty

działalności Fundacji.

§10

W razie powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§11

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji,

2) Rada Fundacji,

3) Zgromadzenie Fundacji

§12

1. Zgromadzenie Fundacji stanowią Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

2. Zgromadzenie Fundacji może być zwołane przez:

a) Zarząd Fundacji

b) Radę Fundacji

c) Fundatora Fundacji.

3. Decyzje Zgromadzenia Fundacji podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwal. W razie braku jednomyślności, rozstrzygający jest glos Fundatora.

4. Zgromadzenie Fundacji:

a) dokonuje zmiany celów i statutu Fundacji,

b) inspiruje kierunki działania Fundacji,

c) powołuje i odwołuje Radę Fundacji oraz jej poszczególnych członków, za wyjątkiem

Rady Fundacji, która ma zostać powołana w dniu 30 listopada 2016 roku przez Radę

Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały,

d) decyduje o znaku Fundacji,

e) decyduje o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją.

§18

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji oraz składa się z minimum 3 osób; ze swego grona Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności minimum 2/3 członków, za wyjątkiem ust. 3.

3. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

4. W przypadku równości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.

6. Rada Fundacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium jego członkom.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek złożenia pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji lub śmierci członka Rady.

§14

Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu 'ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§15

1. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji i może być mjednoosobowy albo wieloosobowy w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uprawnieni do reprezentacji Fundacji są minimum dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Zarząd w szczególności:

a) realizuje główne kierunki działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę Fundacji planów i programów działania,

b) przedstawia Radzie Fundacji roczne i wieloletnie programy działania

c) zdaje Radzie Fundacji sprawozdanie ze stanu majątkowego i realizacji zasad finansowania celów Fundacji,

d) składa Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły, przedstawia do zatwierdzenia bilans oraz rachunek zysków i strat,

e) ustala zasady działania i prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Fundator może zostać członkiem Zarządu;

6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia w tym organie funkcji są wynagradzani przez Radę Fundacji.

§16

 

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz. w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niz. rynkowe.

Rozdział V

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§17

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a obejmuje ona:

a) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

b) 47.91 .Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

c) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

d) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza.

§18

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.