STATUT

STATUT FUNDACJI MEDOR

(tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 roku)

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą ,,MEDOR", zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Elżbietę Andrzejewską i Grażynę Elżbietę Maciak zwane dalej "Fundatorami" aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Szymańska w Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy ul. Długiej 29 z dnia 5 kwietnia 2004 r. Repetytorium A 2120/2004 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. z 2016 r.. poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą fundacji jest m. Zgierz.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4

Znakiem fundacji jest znak słowo - graficzny zawarty w załączniku nr 1 do statutu.

Rozdział Il

Cele Fundacji

§5

 1. Ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
 3. Ograniczanie nadpopulacji zwierząt.
 4. Edukacja społeczeństwa w zakresie środowiska w tym ochrony zwierząt.
 5. Przeciwstawianie się oraz zapobieganie szkodliwym działaniom w odniesieniu do zwierząt.

§6

Fundacja realizuje swoje cele określone w § 6 w szczególności przez:

 1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  a) prowadzenie schronisk dla zwierząt (PKD 96.09. Z)
  b) prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt (PKD 75.00. Z)
  c) popularyzacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ograniczanie tego zjawiska (PKD 94. 99.2)
 2. Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  a) prowadzenie schroniska dla zwierząt (PKD 96. 09.2)
  b) prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt (PKD 75.00. Z)

Rozdział lll

Majątek i dochody Fundacji

§7

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji jest kwota pieniężna w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset zł) pochodzące od fundatorów.
Kwotę 1000 zł (jeden tysiąc) przeznacza się na działalność gospodarczą.

§8

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

Darowizn
Subwencji osób prawnych
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§9

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.

§10

W razie powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§11

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Fundacji,
3) Zgromadzenie Fundacji.

§12

 1. Zgromadzenie Fundacji stanowią Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundacji może być zwołane przez:
  a) Zarząd Fundacji
  b) Radę Fundacji
  c) Fundatora Fundacji.
 3. Decyzje Zgromadzenia Fundacji podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwal. W razie braku jednomyślności, rozstrzygający jest glos Fundatora.
 4. Zgromadzenie Fundacji:
  a) dokonuje zmiany celów i statutu Fundacji,
  b) inspiruje kierunki działania Fundacji,
  c) powołuje i odwołuje Radę Fundacji oraz jej poszczególnych członków, za wyjątkiem Rady Fundacji, która ma zostać powołana w dniu 30 listopada 2016 roku przez Radę Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały,
  d) decyduje o znaku Fundacji,
  e) decyduje o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją.

§13

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji oraz składa się z minimum 3 osób; ze swego grona Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności minimum 2/3 członków, za wyjątkiem ust. 3.
 3. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 4. W przypadku równości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.
 6. Rada Fundacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium jego członkom.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek złożenia pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji lub śmierci członka Rady.

§14

Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§15

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji i może być jednoosobowy albo wieloosobowy w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uprawnieni do reprezentacji Fundacji są minimum dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Zarząd w szczególności:
  a) realizuje główne kierunki działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę Fundacji planów i programów działania,
  b) przedstawia Radzie Fundacji roczne i wieloletnie programy działania,
  c) zdaje Radzie Fundacji sprawozdanie ze stanu majątkowego i realizacji zasad finansowania celów Fundacji,
  d) składa Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły, przedstawia do zatwierdzenia bilans oraz rachunek zysków i strat,
  e) ustala zasady działania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Fundator może zostać członkiem Zarządu;
 6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia w tym organie funkcji są wynagradzani przez Radę Fundacji.

§16

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§17

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a obejmuje ona:
  a) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  b) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  c) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
  d) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza. 

§18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.