REGULAMIN SCHRONISKA

Fundacji MEDOR przy ul. Uroczej 9 w Zgierzu.

Podstawa prawna
Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 z późn. zm. Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk z dnia 23 czerwca 2004 r.

I. Zadania realizowane w schronisku

1. Zapewnienie opieki zwierzętom znajdującym się w schronisku.
2. Leczenie zwierząt, gdy rokuje ono skuteczność.
3. Udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom w miarę posiadanych możliwości finansowych.
4. Oddawanie zwierząt właścicielom lub osobom pragnącym posiadać zwierzę na warunkach określonych w dziale VI.
5. Uśmiercanie w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii zwierząt tylko w przypadkach o których mówi art. 33 ustawy o ochronie zwierząt.
6. Szczepienie psów i kotów przeciw chorobom wirusowym i wściekliźnie.
7. Prowadzenie edukacji humanitarnej dla dzieci i młodzieży i akcji profilaktycznych mających na celu zmniejszenie bezdomności zwierząt.
8. Prowadzenie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku.
9. Znakowanie wszystkich zwierząt mikroczipem i rejestrowanie w ogólnoeuropejskiej bazie danych.

II. Obowiązki personelu schroniska

1. Wszyscy pracownicy schroniska muszą charakteryzować się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt.
2. Schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

III. Przyjmowanie zwierząt do schroniska

1. Zwierzęta bezdomne przyjmowane są do schroniska przez osoby upoważnione.
2. Każde nowo przyjęte zwierzę zostaje wpisane do rejestru, który zawiera, datę przyjęcia, płeć, opis zwierzęcia, oznakowanie w postaci mikroczipu oraz miejsce znalezienia zwierzęcia.
3. Schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Każde nowo przyjęte zwierzę jest badane przez lekarza weterynarii, który decyduje o ewentualnym leczeniu, bądź innym zabiegu.
5. Zwierzęta nowo przyjęte są izolowane celem odbycia karencji.
6. Zwierzęta chore, agresywne, suki w cieczce utrzymywane są w oddzielnych pomieszczeniach, dostosowanych do ich potrzeb.

IV. Schronisko zapewnia

Schronisko zobowiązane jest do zapewnienia zwierzętom właściwych warunków higienicznych oraz odpowiedniej pielęgnacji zwierząt:
- utrzymywanie czystości w boksach, izolatkach, szpitalu, budynku oraz na wybiegach dla psów;
- prowadzenie na bieżąco dezynfekcji w schronisku oraz w razie potrzeby deratyzacji, w przypadku ujawnienia choroby zakaźnej zachowania szczególnych środków ostrożności w opiece nad zwierzętami tj. wyznaczenie osoby do zajmowania się zwierzętami chorymi lub podejrzanymi o chorobę;
- opiekę weterynaryjną we własnej przychodni weterynaryjnej oraz innych gabinetach specjalistycznych;
- żywienie zwierząt zgodne z potrzebami danego gatunku i normami ustalonymi z lekarzem weterynarii odpowiednimi do wieku, wielkości i stanu zdrowia.

V. Wymogi dokumentacji w schronisku

1. Niezależnie od rejestru każde przyjmowane zwierzę posiada Kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się historię pobytu w schronisku, wykonane zabiegi, którym poddano zwierzę jak również zastosowane leki. Dokumentacja wraz z książeczką zdrowia wydawana jest osobie odbierającej bądź adoptującej zwierzę. Do karty przypięte jest zaświadczenie p/wściekliźnie, które wydawane jest wraz z dokumentacją.
2. Każde zwierzę otrzymuje identyfikator z informacją o oznakowaniu mikroczipem oraz danymi schroniska.
3. Lekarz weterynarii prowadzi osobny rejestr w przychodni weterynaryjnej, w którym dokumentuje wykonane zabiegi, leczenie, szczepienia i odrobaczenia, nr mikroczipu, oraz każdą zmianę statusu zwierzęcia.

VI. Przetrzymywanie i wydawanie zwierząt

Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewnia się:
1) opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki (zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych) oraz leczenia;
2) pomieszczenia lub boksy, które zapewniają zwierzętom swobodne poruszanie się, wyposażone w budy oddzielne dla każdego psa i wyścielone słomą stosownie do panujących warunków, w lecie legowisko oraz stały dostęp do wody;
3) psom przebywającym w pomieszczeniach i boksach zapewnia się codzienne przebywanie na wybiegach zapewniając im socjalizację, naukę chodzenia na smyczy, ruch i zabawę;
4) psom wykazującym cechy agresywne zapewnia się pracę z zoopsychologiem i indywidualne spacery.
Wydawanie zwierząt.
1. Zwierzęta nieodebrane przez właścicieli lub opiekunów w ciągu 14 dni mogą być wydane osobom pragnącym posiadać zwierzę dającym gwarancję otoczenia go właściwą opieką.
2. Zwierzęta wydaje się wraz z wypisem z rejestru i książeczką zdrowia.
3. Zwierzę, które jest po zabiegu lub w trakcie leczenia wydaje się do adopcji tylko za zgodą lekarza weterynarii i prowadzącego schronisko.
4. Zwierzę może być wydane do adopcji tymczasowej za zgodą prowadzącego schronisko.
5. Zwierzęta porzucone, a w szczególności szczenięta mogą być wydane niezwłocznie, decyzję podejmuje prowadzący schronisko.
Nie wolno wydawać zwierząt.
1. Dzieciom i młodzieży do lat 18.
2. Osobom bez źródła dochodu.
3. Chorych zwierząt, szczennych suk lub kotnych kotek, szczeniąt i kociąt poniżej 7 tygodnia życia i zwierząt niewysterylizowanych.
4. Osobom nie posiadającym akcesoriów dla psów (obroże, szelki, smycze) i kontenerów dla kotów.
5. Osobom nietrzeźwym.
6. Osobom podejrzanym o spekulację, handel zwierzętami, oraz przekazywanie ich innym organizacjom lub osobom wykluczonym z innych schronisk i organizacji.
Zasady wydawania zwierząt znajdują się na stronie internetowej fundacji i w schronisku.
Osoby adoptujące zwierzęta przekazują ustaloną darowiznę, która przeznaczona jest na działalność statutową fundacji, zwierzęta powyżej 5 lat - darowizna symboliczna.

VII. Uśmiercanie zwierząt

1. Uśmiercanie zwierząt może mieć tylko miejsce w przypadkach i na warunkach, o których mowa w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Data i przyczyna uśmiercenia muszą być odnotowane w karcie ewidencyjnej, poświadczone pieczątką i podpisem lekarza weterynarii oraz w rejestrze przychodni weterynaryjnej.
3. Uśmiercanie dokonywane jest w schronisku lub gabinecie weterynaryjnym.
4. Uśmiercanie nie może się odbywać w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.
5. Przeznaczone do uśmiercenia zwierzę musi być do ostatniej chwili traktowane łagodnie i przyjaźnie, a zabieg uśmiercenia musi być wykonany przez lekarza weterynarii.
6. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu przekazania do zakładu utylizacji, z którym schronisko posiada odpowiednią umowę.

VIII. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska

- karmić zwierząt, produktami przyniesionymi do schroniska, należy je przekazać personelowi;
- drażnić zwierząt;
- osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony;
- zbliżać się do zwierząt bez opiekuna boksu.

IX. Nadzór i kontrola

Schronisko podlega nadzorowi Powiatowego Inspektora Weterynarii.
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie schroniska po podpisaniu.

Zgierz 18.06.2014

_________________________________

Regulamin Schroniska (do pobrania w pliku pdf)

Umowa Adopcyjna (do pobrania w pliku pdf)