ZA ROK 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Medor”

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
od 1.01.2009 do 31.12.2009 

Nasza fundacja jako jedyna organizacja pozarządowa prowadzi schronisko dla zwierząt w aglomeracji łódzkiej. Jest nam szczególnie trudno, ponieważ gminy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynikający z Ustawy o ochronie zwierząt realizują wyłącznie dzięki naszej fundacji.

W 2009 roku przyjęliśmy 334 psy i 140 kotów z okolicznych miejscowości, zwierzęta te często ranne, przywiązane do drzew i w stanie skrajnego wyczerpania trafiły pod naszą opiekę. Wszystkie przyjmowane zwierzęta są leczone, szczepione i oznakowane mikroczipem, a dorosłe osobniki sterylizowane. Zabiegi wykonujemy w trzech zgierskich lecznicach i 2 łódzkich lecznicach, które świadczą nam usługi weterynaryjne. Uważamy, że jedynym sposobem na ograniczenie nadpopulacji zwierząt jest oznakowanie wszystkich psów i kotów mikroczipem i łatwy dostęp do sterylizacji. Zarówno znakowanie jak i sterylizacja są zabiegami dość kosztownymi, a przez to niedostępnymi dla właścicieli zwierząt.

W 2009 roku wysterylizowaliśmy 652 psy i koty, dwukrotnie zorganizowaliśmy akcję nie rozmnażaj, nie porzucaj, na którą przeznaczyliśmy 15.000 zł, mieszkańcy Zgierza otrzymali 250 talonów uprawniających do bezpłatnych zabiegów. Na osiedlach ustawiliśmy 17 ocieplanych domków dla kotów, którym uniemożliwiono przebywanie w blokowych piwnicach. W schronisku dobudowaliśmy 28 boksów przeznaczonych na kwarantannę wszystkie zostały zaopatrzone w podwójne ocieplane budy. Obecnie posiadamy 52 boksy, wszystkie zostały skanalizowane i utwardzone. Wybudowaliśmy 2 wiaty przeznaczone na przenoszenie słomy do ocieplania bud i opału.

Dzięki naszej stronie internetowej www.medor.org udało nam się oddać do adopcji 262 psy i 116 kotów, co uważamy za największy sukces. Praca w naszej fundacji opiera się głównie na wolontariacie, zatrudniamy 1 osobę na 3 etatu i doraźnie na umowne zlecenie. Wiele prac wykonujemy systemem gospodarczym, bez zatrudniania firm zewnętrznych, zaoszczędzone środki przeznaczyliśmy na zabiegi sterylizacji, zakup 750 czipów i inwestycje. W następnym roku chcemy uruchomić własną przychodnię weterynaryjną, dobudować kolejne boksy i je zadaszyć.

Cele statutowe fundacji:

 1. Utrzymanie i rozwój schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 2. Upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz humanitarnego odnoszenia się do zwierząt.
 3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną środowiska a w szczególności ochroną zwierząt.
 4. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska w tym ochrony zwierząt.
 5. Przeciwstawianie się oraz zapobieganie szkodliwym działaniom w odniesieniu do zwierząt.
 6. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W roku 2009 fundacja prowadzona była na zasadzie wolontariatu, zatrudnialiśmy 1 osobę na ¾ etatu i 2 osoby na umowne zlecenie. Przeprowadziliśmy remont kapitalny budynku i dobudowaliśmy kolejne boksy. Wszystkie zostały skanalizowane. Schronisko utrzymywaliśmy wyłącznie z darowizn, nie otrzymywaliśmy dotacji. Przeprowadziliśmy dwukrotnie akcję sterylizacji dzikich kotów. Prowadzimy edukację humanitarną skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół woj. łódzkiego. Spotkania odbywają się w siedzibie fundacji, do której dzieci są dowożone autokarami. Prelekcje trwają ok. 3 h. Mają na celu właściwe i humanitarne odnoszenie się do zwierząt, powiązane są z karmieniem zwierząt i spacerami po pobliskim lesie.

Nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, które umożliwiają zagraniczną adopcję psów i kotów.

 1. Fundacja nie otrzymywała spadków, zapisów, darowizn.
 2. Środki uzyskane z budżetu gminy na realizację odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
 3. Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej.
 4. Odpisy 5 Uchwał Zarządu Fundacji.
 5. Źródła finansowania działalności:
  darowizny 84.565,92 zł
  wpływy instytucji 209.017,50 zł
  1% podatku 145.306,36 zł
 6. Koszty realizacji celów statutowych 134.715,91 zł
  koszty administracyjne – 74.004,35
  koszty działalności gospodarczej 0 zł
  pozostałe koszty 553 zł

a - umowa o pracę 1 pracownik gospodarczy
b - łączne wynagrodzenie z tytułu umowy za rok 2009 – 33.660 zł
c - brak wynagrodzeń dla zarządu
d - wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych w 2009 r. - 6.924,00 zł
f  nie tworzono lokat
g - nie posiadano obligacji itp.
h - nie nabyto nieruchomości
i - nabyto środki trwałe notebook o wartości 3050,91 zł i kocioł do gotowania jedzenia 13.000 zł
j - aktywna 483.692,38 zł
k - pasywna 483.692,38 zł w tym zobowiązania- 16.304,34 zł

Wykonano zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami dla Gminy Miasto Zgierz kwota uzyskanego przychodu z wpływów 209.017,00 zł.

Fundacja złożyła wymagane deklaracje Pit- 4 R z tytułu pobranych zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2009 do 28.02.2010 roku Pit- 8 z tytułu uzyskanego dochodu w r. 2009 do 31.03.2010 r. i comiesięczne deklaracje ZUS.

W roku 2009 nie przeprowadzona została kontrola.